Thiết bị giao thông

th��ng r��c ngo��i tr��i c�� g���t t��n thu���c l��